APEK se zúčastnil on-line konzultace Ministerstva průmyslu na téma DSA a zaslal MPO své úvodní stanovisko

Publikováno: 19. leden 2021

V pátek 15. ledna 2021 proběhla první on-line konzultace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na téma návrhu nařízení Digital Servervices Act (DSA). Tato nová klíčová norma, jejíž první verzi Evropská komise představila před měsícem, má za cíl aktualizovat směrnici o elektronickém obchodě, která je účinná již 20 let. Konzultace se zúčastnili zástupci největších společností a sdružení, které v digitálním prostředí působí, včetně Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

APEK se návrhu DSA (a také DMA – Digital Markets Act) věnoval ještě před jeho zveřejněním. Zúčastnil se jak veřejné konzultace EK, tak i workshopů k přípravě, které připravilo MPO spolu se Svazem průmyslu a dopravy. Ihned po zveřejnění textů 15. prosince také začala první analýza návrhů. Po jejím dokončení připravil APEK své úvodní stanovisko, které také Ministerstvu průmyslu a obchodu zaslal.

V průběhu jednání byly všechny zúčastněné subjekty vyzvány k doručení svých komentářů k prvnímu návrh DSA. To jsme za APEK učinili ještě před touto konzultací,“ popisuje manažer pro legislativu a státní správu APEK Martin Svoboda. „Z našeho pohledu úvodní návrh dopadl poměrně dobře. Komise podle všeho chce zachovat klíčovou zásadu „země původu“, která dává podnikatelům jistotu, že se mohou řídit podle práva, kterému rozumí. Současně bohužel v některých aspektech zavádí především pro on-line platformy další administrativní zátěž.

Česká republika bude prostřednictvím MPO připravovat nyní svoji rámcovou pozici k návrhu DSA. Jak vyplynulo z konzultace, lze v rámci příslušných orgánů očekávat poměrně velký boj o další vývoj nařízení. „Zatímco my i ČR oceňujeme, že DSA navazuje a aktualizuje na dosud účinnou směrnici o elektronickém obchodu, některé silné státy západní Evropy volají po agresivnějších úpravách. Věříme ale, že i za pomoci materiálů ze strany APEK a našich členů se podaří podpořit postoje ČR tak, aby byla zachována regulace v rozumné míře,“ říká Martin Svoboda a na závěr dodává: „Chtěli bychom současně poděkovat MPO za vstřícnost a otevřenost, s jakou v případě DSA komunikuje se zástupci celého sektoru.

Co konkrétně přináší návrh nařízení DSA?

DSA zahrnuje ve svém návrhu pravidla pro „poskytovatele služeb v informační společnosti“. Neměla by se tak přímo dotknout subjektů, které se zabývají přímým prodejem zboží v prostředí internetu. Dopadat naopak bude na:

 • Poskytovatele zajišťující připojení
 • Poskytovatele služeb „cachingu“
 • Poskytovatele hostingu (cloud, webhosting)
 • On-line platformy umožňující propojení prodejců a spotřebitelů (marketplaces, app stores, platformy sdílené ekonomiky, sociální sítě atd.)
 • Velmi velké platformy

Řídit se novými pravidly budou muset všichni on-line zprostředkovatelé, kteří budou nabízet své služby v rámci evropského jednotného trhu, a to bez ohledu na to, zda sídlí v EU nebo ve třetích zemích. Mikro a malé podniky budou mít umožněny výjimky z některých povinností.

Novinky pro všechny poskytovatele služeb informační společnosti

1. Limitace odpovědnosti

Odpovědnost poskytovatelů služeb zůstává v návrhu podobná současné právní úpravě. Poskytovatel služby tedy nenese odpovědnost za informace uložené na žádost příjemce služby pod podmínkou, že poskytovatel nemá znalosti o nezákonné činnosti nebo obsahu. Případně, po získání takových informací urychleně odstraní nebo znemožní přístup k nezákonnému obsahu. Nově má být však přidáno jedno ustanovení, které upřesňuje, že limitace odpovědnosti poskytovatele nedopadá na situace, ve kterých se může jevit, že provozovatel platformy je přímo prodávajícím či poskytovatelem služby.

2. Point of contact

Všichni poskytovatelé služeb mají ustanovit a zveřejnit kontaktní údaje pro komunikaci s orgány veřejné moci.

Povinnosti poskytovatelů hostingu včetně on-line platforem

1. Vytvoření systému pro přijímání a vyřizování požadavků na odstranění obsahu

Všechny subjekty, které pracují s uživatelským obsahem (viz výše), mají povinnost vytvořit a provozovat mechanismus pro přijímání a vyřizování požadavků na odstranění obsahu, včetně podrobného informování uživatelů o tom, že jejich obsah byl případně odstraněn.

Další ustanovení platná pro on-line platformy

On-line platformou by se měla nově rozumět každá služba, který spočívá v ukládání a dalším zveřejňování uživatelského obsahu. Z následujících povinností jsou vyjmuty mikro a malé podniky.

1. Vytvoření interního systému pro přijímání a vyřizování stížností uživatelů ze strany provozovatelů on-line platforem a mimosoudní řešení sporů

Velké a střední podniky provozující on-line platformy mají vytvořit a provozovat komplexní mechanismus pro přijímání a vyřizování požadavků svých uživatelů, včetně vedení historie těchto stížností. V případě, že se nepodaří požadavek uživatele vyřešit v rámci komunikace s provozovatelem platformy, má mít uživatel možnost se obrátit na nezávislý rozhodčí subjekt, který bude certifikován členským státem.

2. Povinnost řádně identifikovat obchodníky nabízející služby či zboží v rámci platformy

Velké a střední podniky provozující on-line platformy by měly náležitě identifikovat obchodníky nabízející služby či zboží v rámci takové platformy (skutečnou identitu těchto obchodníků. Informace o jednotlivých obchodnících by pak měly být dostupné ostatním uživatelům platformy.

3. Povinnost umožnit obchodníkům plnit zákonné povinnosti prostřednictvím platformy

Provozovatelé on-line platforem budou mít povinnost upravit rozhraní platformy tak, aby participujícím obchodníkům bylo umožněno plnit jejich zákonné předsmluvní a smluvní povinnosti.

4. Další povinnosti velkých a středních podniků provozujících on-line platformy

a. speciální režim má platit ve vztahu k tzv. důvěryhodným oznamovatelům „Trusted flaggers“ (čl. 19 návrhu);

b. povinnost zablokovat uživatele, kteří často nahrávají zjevně protiprávní obsah (čl. 20 návrhu);

c. povinnost informovat orgány veřejné moci v případě hrozby trestného činu vůči fyzickým osobám (čl. 21 návrhu);

d. povinnost zveřejňovat informace o počtu uživatelů a dalších skutečnostech a případně povinnost tyto informace poskytovat také na vyžádání orgánům veřejné moci (čl. 23 návrhu);

e. povinnost zpřístupnit uživatelům informace o původu reklamních sdělení (čl. 24 návrhu).

Zvláštní povinnosti pro velmi velké on-line platformy

Jako velmi velké platformy mají být brány ty platformy, které mají 45 miliónů aktivních uživatelů měsíčně. Není v tuto chvíli zcela jasné, jakým způsobem by mělo být toto přesně počítáno.

Povinnosti provozovatelů velmi velkých on-line platforem:

 1. musí provádět analýzu (posouzení) rizik;
 2. musí podstupovat pravidelný audit;
 3. musí specifikovat pravidla „doporučovacích“ systémů;
 4. musí vést repozitář reklamních sdělení zobrazených uživatelům;
 5. musí poskytovat informace orgánům veřejné moci;
 6. musí jmenovat compliance officera;
 7. musí plnit další povinnosti v oblasti transparentnosti;
 8. budou podléhat zvýšenému dozoru.

Návrh nařízení Digital Services Act

Úvodní stanovisko APEK k DSA a DMA